Lovpligtig information

Facebookpinterestlinkedininstagram

JuraSkat er en personlig drevet advokatvirksomhed, der er underlagt advokatsamfundets etiske regler, forpligtelser og tilsyn.

Vi har professionel advokatansvarsforsikring, der dækker vores rådgivning med en dækning på 5 mil. kr. pr. skade, men ingen rådgiver har haft erstatningskrav mod sig.

Nedenstående forretningsbetingelser er forældede og bliver opdateret snarest, så de passer til advokatvirksomhed

Vi bruger Lunar Way, der samarbejder med Nykredit Bank og fremsender reg. nr. og konto nr., når vi beder Jer foretage en indbetaling.

Virksomheden yder juridisk rådgivning og er dermed omfattet af

Lov om juridisk rådgivning nr. 419 af 9/5 – 2006

(se evt. www.retsinfo.dk )

for at opfylde reglerne heri (i forhold til forbrugere), er det nødvendigt med en skr. bekræftelse af aftalen om levering af juridisk rådgivning.

 

Derfor bruges ordrebekræftelsen nedenfor, hvor den bestilte opgave beskrives, og som du bedes bekræfte modtagelsen af. Medmindre ordren er afgivet ved bekræftelse af et tilbud og eller vilkår allerede er tydeligt aftalte.

Aftale om levering af juridisk rådgivning/ydelser

Nedenstående aftale er indgået mellem

Advokat Lars Ole Jensen, cvr. nr. 39816490 (herefter omtalt som rådgiveren)

og

N.N. (herefter omtalt som klienten)

 

i anledning af køb af juridisk rådgivning mv.

Det aftales, at rådgiveren skal yde juridisk rådgivning / ydelser i forbindelse med . . . .

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Krav jf. lov om juridisk rådgivning

Efter lov om juridisk lovgivning, jf. lov nr. 419 af 9. maj 2006, skal rådgiveren ved forbrugerkøb inden rådgivningen ydes skriftligt oplyse om følgende:

  1. I hvilket omfang rådgiveren er ansvarsforsikret, størrelsen af den samlede forsikringssum, størrelsen af forsikringssum pr. skade og om der er rejst erstatningskrav mod rådgiveren, der kan medføre, at den samlede forsikringssum bliver helt eller delvist udnyttet i år.
  2. Rådgiverens uddannelsesmæssige baggrund.
  3. Rådgiverens timepris eller en eventuel samlet pris for rådgivningen. Hvis det ikke er muligt at angive timeprisen, skal det oplyses, hvordan prisen beregnes. Hvis vi indgår aftale om yderligere rådgivning eller bistand i sagen, finder ovenstående regler tilsvarende anvendelse på sådan aftale.

 

Ansvarsforsikring

Rådgiveren er dækket af rådgiveransvarsforsikring hos Topdanmark, der dækker ansvar på op i mod 10.000.000 kr. pr. skadesbegivenhed pr. år.

Der er pt. ikke rejst krav mod rådgiveren hverken i indeværende eller tidligere år.

Uddannelsesmæssig baggrund

Rådgiveren er uddannet jurist, cand.jur. og har beskæftiget sig med juridisk rådgivning siden 1991.

 

Pris

Rådgiverens honorar er normalt aftalt på forhånd ved afgivet tilbud – pris XXXX kr. incl. moms. I mangel af anden aftale eller hvis rådgiveren anmodes om ydelser udover tilbuddet, følges rådgiverens normale honorar med en timesats på 1.250 kr. incl. moms, der baseres på tidsforbrug (herunder også tlf.samtaler). Der tillægges beløb for evt. kørsel jf. de til enhver tid gældende takster efter ligningslovens § 9 B (3,56 kr/km i 2019). Betaling 3 dage efter faktura, der oftest fremsendes, når hovedparten af opgaven rent tidsmæssigt er udført.

Der kan i særlige tilfælde forlanges betaling af en faktura forinden en opgave går i gang. Hvornår faktura fremsendes, er op til rådgiverens vurdering i den enkelte situation. Ved for sen betaling beregnes morarenter og gebyrer jf. praksis. Der er mulighed for forskellige rabatter, der fremgår af prisblad på juraskat.dk/priser.

 

Andre forhold

Rådgiveren vil følge de til enhver tid gældende etiske regler for god sagsbehandlingsskik, som er fastsat af myndighederne, jf. bekendtgørelse nr. 684 af 22. juni 2006 om god skik for juridisk rådgivning. Rådgiveren er ikke omfattet af god skik for advokater, men har valgt at leve op til disse som fastsat af Advokatsamfundet.

Rådgiveren bekræfter hermed, at hverken rådgiveren selv eller dennes nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald.

Det aftales, at en del af vor kommunikation kan ske pr. e-mail. Rådgiveren gør dog opmærksom på, at såfremt der ikke benyttes krypterede e-mails, er kunden indforstået med, at også informationer af fortrolig karakter udveksles via e-mail, og at udvekslingen, som følge af en evt. manglende kryptering, kan være behæftet med risiko for, at fortrolige oplysninger kan komme til andres kundskab.

Databeskyttelse

Klienten giver hermed udtrykkeligt samtykke til, at rådgiveren kan behandle personoplysninger i forbindelse med løsning af opgaven / varetagelsen af klientens interesser. Klienten bekræfter hermed at have læse og accepteret afsnittet om databeskyttelse på vores hjemmeside

juraskat.dk/lovpligtig-information/databeskyttelse

Samtykket kan til enhver tid kaldes tilbage og samarbejdet vil ophøre. Sletning af allerede behandlet personoplysninger, vil følge af de til enhver tid gældende regler på området.

FacebookpinterestDel med dine venner